ספריםלהלן רשימת ספרים חלקית וקצרה העוסקת בנושא טרנג'נדריות / טרנסקסואליות.

לחיצה על תמונת הספר תוביל לתיאורו / בקורות / אפשרויות רכישתו.

קראתי אישית כל אחד מספרים אלו ואני מוצאת שיש בהם ערך.